The Ingredients

Kim (Seaweed)/Kim (mořské řasy)
– One of the most common type of seaweed that Koreans consume.
It is rich in dietary fiber and minerals, has plenty of iodine which helps protect the thyroid, and is known to lower blood cholesterol levels.

– Jeden z nejběžnějších druhů mořských řas, které Korejci konzumují.
Je bohatý na vlákninu a minerály, má dostatek jódu, který pomáhá chránit štítnou žlázu, a je známo, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi.


Rice/Rýže
– The staple food that Koreans eat at every meal.
Among the three major nutrients – carbohydrates, protein, and fat – the ratio of carbohydrates present is high, making rice a main source of energy.

– Základní potravina, kterou Korejci jedí při každém jídle. Ze tří hlavních živin – sacharidů, bílkovin a tuků – je zde vysoký poměr sacharidů, tím se rýže stává hlavním zdrojem energie.


Radish (Danmuji)/Ředkvička (Danmuji)
– One of the main ingredients in kimbap and is made by pickling semi-dried radish in salt. Because is contains a lot of Vitamin C, fiber, and moisture, it is helpful for indigestion and effective in detox and cancer prevention.
* Danmuji: Yellow pickled radish, please refer to https://en.wikipedia.org/wiki/Takuan for more information.

– Jedna z hlavních složek kimbabu se vyrábí nakládáním polosušených ředkviček v soli. Vzhledem k tomu, že obsahuje hodně vitamínu C, vlákniny a vlhkosti, pomáhá trávení, detoxikaci a jako prevence rakoviny.


Iceberg Lettuce/Ledový salát
– Mainly used as a salad vegetable.
It contains a lot of moisture and the bitter taste can have a sleep-inducing and pain-killing effect.

– Používá se hlavně jako salátová zelenina.
Obsahuje spoustu vlhkosti a hořká chuť Může podpořit spánek a odbourávat bolest.


Cucumber/Okurka

– Mostly composed of water and features a satisfying crispness and cool taste.
It has a moisturizing effect on the skin and can help reduce swelling caused by water retention.

– Většinu obsahu činí voda, je velmi křehká a má lahodnou chuť.
Má hydratační účinek na pokožku a může pomoci snížit otoky způsobené zadržováním vody.


Carrot/Mrkev

– A typical orange-colored vegetable, used for a variety of dishes.
It has a high beta-carotene content, which can help improve vision and prevent aging.

– Typická oranžová zelenina, používaná v nejrůznějších pokrmech.
Má vysoký obsah beta-karotenu, který může pomoci zlepšit vidění a zabránit stárnutí.


Paprika/Paprika
– Commonly considered and used as a sweet vegetable in Korean, but it is said to be more of a pepper in Europe.
It contains a lot of Vitamin C and A, which is great for preventing spots and freckles.

– Běžně považovanou Korejci za sladkou zeleninu, ale za více pálivou v Evropě.
Obsahuje hodně vitamínu C a A, což je skvělé pro prevenci skvrn a pih.


Egg/Vejce
– A representative of the protein group that is commonly consumed by most people in the world.
Egg yolk contains a substance called lecithin, which enhances memory and concentration.

– Zástupce proteinové skupiny, kterou běžně konzumuje většina lidí na světě.
Vaječný žloutek obsahuje látku zvanou lecitin, která zlepšuje paměť a koncentraci.


Meat/Maso
– A representative of animal protein; even eating a small amount grants you high quality protein.

– Zástupce živočišného proteinu; i konzumace malého množství Vám dává vysoce kvalitní dávku bílkoviny.


Tuna/Tuňák
– A high protein, low fat, low calorie food.
It contains a large amount of unsaturated fatty acids. DHA and EPA especially activate brain cells, which leads to the good brain health.

– Potravina s vysokým obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuku a nízkokalorickou hodnotou.Obsahuje velké množství nenasycených mastných kyselin. Kyseliny DHA a EPA aktivují zejména mozkové buňky, což vede k dobrému zdraví mozku.


Tofu/Tofu
– Made by solidifying ground soy beans.
It is a typical vegetable protein, commonly found on the table in Korea. The saponin present in the beans prevents aging, improved the intestinal environment, and can help prevent dementia and arteriosclerosis. Its calories are low enough that it can also help you lose weight!

-Tofu se vyrábí zpevněním mletých sójových bobů. .Je to typický rostlinný protein, běžně se vyskytující na jídelním stole v Koreji. Saponin přítomný v zrnech zabraňuje stárnutí, zlepšuje střevní prostředí a může pomoci předcházet demenci a arterioskleróze. Jeho kalorie jsou dostatečně nízké, aby Vám také pomohly zhubnout!


Cheese/Sýr
– The European version of fermented food, made by fermenting solidified casein, the main protein present in milk.
It is a complete food, containing most of the five nutrients and is especially strong in clacium and protein. It is easy to digest and absorb.

– Evropská fermentovaná potravina, vyrobená fermentací ztuhlého kaseinu, hlavního proteinu přítomného v mléce.Jedná se o komplexní potravinu, která obsahuje většinu z pěti živin a zvláště hodně vápníku a proteinu. Je snadno stravitelný a vstřebatelný.


Kimchi/Kimchi
– One of the most typical and traditional fermented foods in Korea.
There are more than 200 types of Kimchi, which is made by seasoning many different kinds if vegetables with all sorts of spices. This makes Kimchi one of the main representatives of healthy Korean food.
It was selected as one of the Top 5 healthiest foods in the world and is rich in vitamins, minerals, and nutrients, making it effective in helping prevent cancer. Kimchi contains over 100 million kinds of lactic acid bacteria with a variety of physiologically active substances, making it one of the healthiest foods in the world.

– Jedna z nejtypičtějších tradičních fermentovaných potravin v Koreji.
Existuje více než 200 druhů kimchi, které se vyrábí ochucením různých druhů zeleniny všemi druhy koření. Toto činí kimchi jedním z hlavních představitelů zdravé korejské stravy.
Bylo vybráno jako jedna z 5 nejzdravějších potravin na světě bohatých na vitamíny, minerály a živiny, což pomáhá při prevenci rakoviny. Kimchi obsahuje více než 100 milionů druhů bakterií mléčného kvašení spolu s různými fyziologicky aktivními látkami, což z něj činí jednu z nejzdravějších potravin na světě.